CRA

Community Reinforcement Approach

CRA är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.

Målgrupp

Personer med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Syfte

Ett drogfritt liv ska vara mer belönande än missbruk. Förstärkning för missbruk minskar och den totala förstärkningen för drogfrihet i individens närmiljö ökar.

Innehåll och genomförande

Behandlingen sker huvudsakligen utanför terapirummet och är uttalat praktisk till sin karaktär. Tanken är att en individ som vet vad som utlöser missbruksbeteenden kan hitta andra sätt att undvika eller hantera de utlösande händelserna (triggers). Samtidigt får individen hjälp att utveckla alternativa beteenden, som har önskvärda, positiva konsekvenser.

Terapeuten och patienten kartlägger vad som utlöser missbruk och vilka konsekvenser missbruket har. De undersöker också under vilka förhållanden patienten är drogfri och konsekvenserna av det. Individen ska utföra aktiviteter i närvaro av naturliga förstärkare i samhället. Det innebär att komma igång med arbete eller studier och sociala aktiviteter och att med stöd av närstående öka frekvensen av andra meningsfulla aktiviteter. Bestraffning undviks och motiverande samtal integreras för att understryka individens ansvar och valfrihet.

CRA innehåller flera tekniker och procedurer som kan användas i den ordning som bäst gynnar och snabbast förstärker ett drogfritt beteende. De huvudsakliga strategierna är självkontrollträning, problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning, särskilt ”tacka-nej-färdigheter”, och återfallsprevention.

Omfattning och intensitet

Terapin kan omfatta cirka tolv sessioner under en tremånadersperiod men också väsentligt färre. Varje session varar högst en timme. Efter dessa sessioner kan några glesa ”boostersessioner” ges under cirka nio månader.

Kunskap om insatsens effekter

CRA ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

Referenser

Magoulias, E. & Forsberg, L. (2005). Community Reinforcement Approach CRA. Stockholm. Statens institutionsstyrelse.

Meyers, R. J. & Smith, J. E. (1995). Clinical Guide to Alcohol Treatment. The Community Reinforcement Approach. New York. The Guilford Press.

Meyers, R.J. & Miller, W.R.(Ed:s) (2001). A Community Reinforcement Apoproach to Addiction Treatment. Cambridge. Cambridge University Press

 

 

Fakta om Hvidehus

Huvudman: Länkens Kamratförbund

Upptagningsområde: Hela landet

Intagningsförfarande: Genom socialtjänsten eller privat.

Platsantal: 26 st

Målgrupp: Vuxna missbrukare, män/kvinnor med alkohol-, läkemedel, eller blandmissbruk.

Personal: 13 st

Geografiskt läge: Mellan Trollhättan och Alingsås

Konsultläkare: André Krause

Verksamhetsansvarig: Länkhemmets styrelse